KADRY I PŁACE

  • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
  • Przygotowanie miesięcznych informacji o zaliczkach podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę.
  • Wyliczenie miesięcznych składek na ZUS, przygotowanie deklaracji ZUS oraz przesłanie ich w formie elektronicznej do ZUS.
  • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ( PIT – 11/ 8B).
  • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło).
  • Prowadzenie akt osobowych.