KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie ksiąg handlowych: 

 • Tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości dostosowany do potrzeb jednostki.
 • Bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych w ewidencji syntetycznej i analitycznej.
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz udostępnianie wydruków z sytemu księgowego.
 • Prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych wymaganych przepisami ( księga główna, księgi pomocnicze, dzienniki, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia).
 • Przygotowanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych.
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.
 • Rozliczenia z US, ZUS.
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT – 8).
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych prze Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5, PIT – 5L), deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT- 7).

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • Ewidencja przychodów.
 • Ewidencja podatku od towarów i usług.
 • Rozliczenie z US i ZUS .